Opparbeidelse av Husøyveien 350m. med 350 m. gang og sykkelvei, samt riving av gammel betongbru og montering av kulvert.
Tidsrom: 2001