Atlanten Isbane

Vi har grunnarbeider for hall over Atlanten Isbane.

Næringsbygg i Pilotveien 1

Grunnarbeider for næringsbygg til bilrelatert virksomhet i Pilotveien. Underentreprenør for Strand & Stubø AS.

IMG_7172.jpg
Mønsåsfeiring.

Mønsåsfeiring.

Aukravegen VA-anlegg

Aukravegen i Moldelia. 850 m VA-EL, muring og asfalt.

Vi har kontrakt med Molde kommune vedrørende Aukravegen.

Hagelin rensestasjon

Vi har grunnarbeider for nytt hovedrenseanlegg i Kristiansund. Anlegget skal ta imot kloakken fra Innlandet, Kirkelandet, Gomalandet og Nordlandet når alt står ferdig våren 2016.

Kristiansund kommune er byggherre, og med Lønnheim AS som hovedentreprenør.

Averøy Kollektivknutepunkt

Vi har inngått kontrakt med Averøy kommune på bygging av kollektivknutepunkt Bruhagen. Prosjektet skal være ferdig i løpet av sommeren 2016. 

Parkeringsplasser og bussoppstilling. Oppbygging av gater med belysning og grøntarealer. 

Rørgata - Kristiansund

Sikring og sprenging av fjell i Rørgata, Kristiansund. Påbegynt høsten 2014 og avsluttet høsten 2015.

I forbindelse med utvidelse av areal har vi fått jobben med utsprenging, lasting og transport.

Grønset

Grønset
Privat boligprosjekt for Grønset, Frei.

Distribusjonsnett

Vi har inngått kontrakt med NEAS vedrørende fornyelse av distribusjonsnettet fra Nordlandet til Øvrevågen med delstrekninger, arbeidet innbefatter OPI kanal og VA-anlegg.
I tillegg skal luftledninger på Løkkemyra erstattes med kabler lagt i bakken. På strekningen Nordlandet til Øvrevågen skal det i kabeltrasèen totalt ca 19000 meter rør og på Løkkemyra blir det totalt ca 90000 meter rør som legges i støpt kanal OPI.

E39 i Gjemnes kommune. Blakstad - Knutsetneset.

Bygging av ca 2150 meter ny E39. 3100 meter traktorveger med traktorundergang av betong og 300 meter tilførselsveg. 
Tidsrom: 2011 - 2013

E39 Høgset - Rv70 Eikrem

Ny veg på begge sider av Høgsettunnelen og ved Eikremtunnelen. I Kjervika bygging av planfritt kryss og tilhørende lokalveger, gang- og sykkelveg.
Tidsrom: September 2010 - september 2012

Gang- og sykkelvei, Røvika - Molde

Ca. 1300 m gang- og sykkelvei langs rv. 64. Og 80 m adkomstvei i forbindelse med omlegging. 
Tidsrom: 2010

Haukebøen - Statens Vegvesen

Tilkomstveg til Haukabøen fra vest og kryss i Djupdalen
Tidsrom: 2009

Pilotveien - Kr.sund kommune

1600 m veg med offentlige ledninger.
Tidsrom: 2008-09

Nordea kunstisbane

Grunnarbeider og betong, ca. 11000 m² flate, masseutskifting ca. 45000 m³, grøfter og rør for infrastruktur. 
Tidsrom: 2008

Amfi Roseby vest

Utgraving av løsmasser 75000 m³. Spunting av byggegrop, sprengningsarbeider 5000 m³, betongarbeider. Byggherre Amfi Eiendom.
Tidsrom: 2007

Averøy Kunstgressbane

Opparbeidelse av ny bane. Utgraving av løsmasser 15000 m³, sprengningsarbeider 18000 m³, drenering, kummer og rør. Byggherre Averøy kommune.
Tidsrom: 2007

Jordalsgrenda

Tilførselsvei til Skrøotunnelen. Bygging av 1020 m riksvei. Tilførselsveier og avkjørsler. Grøftearbeid inkl. legging av trekkerør samt stikkrenner og nedsetting av kummer. Natursteinsmurer 900 m².
Tidsrom: 2006-07

Lesundet Skjærgårdspark

Riving av fabrikk, planeringsarbeid, plastring og natursteinsmuring. Bygging av molo i sjø. Rør og kummer, vann- og kloakkanlegg med sjøledning.
Tidsrom: 2006-07

fabrikk0020.JPG
fabrikk0024.JPG

Istad Nett

Ledningsgrøft fra Fræna transformatorstasjon til Hustadmarmor. Traselengde 2,1 km og ryddebelte ca 10 meter bredde.
Tidsrom: 2005-06

Kristiansund kommune

Hovedentreprise. Siste finish på kaia og uteområdene med natursteinmurer, pumpestasjoner, rørsystemer, beplantning, benker, skilting og tilslutt planering og asfaltering.
Tidsrom: 2004-06