Vi skal tilbakeføre sidearealer som er benyttet til anleggsformål.
Arbeidet inkluderer både nybygging og reetablering av driftsveger. Beitearealer skal planeres og ryddes for stein og røtter. I tillegg skal noe beitearealer fulldyrkes .