Vi startet i febr/mars -09 arbeidet for tilkomstvegen til Haukabøen fra øst og krysset i Djupdalen.
Fjellskjæringa sør for eksisterende riksveg skal utvides.
Nytt kryss til Djupdalen kommer ca 40 meter øst for dagens kryss.
I forbindelse med dette arbeidet må en garasje flyttes og en rives. Det skal settes opp støyskjermer og støyvoll fra det nye krysset til Djupdalen og fram til tunnelportalen. 

Arbeidet skal etter planen skal være ferdig innen juni.