Kontrakt med Statens Vegvesen.
E39 i Gjemnes kommune.
Entreprisen omfatter bygging av ca 2 150 meter ny E39. Det skal også bygges 3 100 meter traktorveger, og en ca 300 meter lang forbindelsesveg på Knutset fra dagens E39 og opp til den nye E39. I tillegg skal det bygges en traktorundergang av betong, og et eldre ubebodd hus som ligger i den nye vegtraseen skal rives. Dette inngår også i entreprisen.