Hele Atlanten stadion inkludert gressbane og løpebaner, samt parkeringsplass
inn mot dagens Idrettshall skal masseutskiftes og komplett VA-anlegg inkludert ny overvannsleding ned til sjø.