NCC-EEG-HENRIKSEN - Kristiansund

Opptak og fjerning av natursteinfundamenter i sjø fra gamle Nordsund bru . 
Tidsrom: 1999

Dam Osbu, Sunndalsfjellet

Høsten 2004 nærmere november ble vi ferdige oppe på dam Osbu, Sunndalsfjellet, kom oss ned akkurat i tide før snøen kom med full styrke.Da hadde vi plastret krona og arrondert alle steinbrudd og sår i terrenget etter oss. 2 sesonger ble det med ganske hektisk aktivitet.Det er ett meget pent stykke arbeid som er gjort der oppe.

Kristiansund brygge og gate/uteområde/kai

I Kristiansund er vi i gang med grunnarbeidene for Kristiansund brygge, her skal det bygges opp en helt ny bydel, helt fra Rica til piren ved kaibakken. Her er det Skanska as som er hovedentreprenør.
Samtidig også for Skanska as leverer vi alle steinmassene ca. 200.000 m3 til den nye kaia på samme strekning/bydel.

I det samme prosjektet er anbudet for siste etappe i dette prosjektet regnet, der vi er tildelt kontrakten som hovedentreprenør. Dette er siste finish på kaia og uteområdene med natursteinmurer, pumpestasjoner, rørsystemer, beplantning, benker, skilting og tilslutt planering og asfaltering. Dette er en jobb til ca 20 mill. og vil kreve veldig mye av alle som blir berørt. Til sammen er dette jobber for flere hundre millioner.

Jordalsgrenda

Vi har siden september 2006 jobbet med ny veg og forskjæring til tunnelen i Jordalsgrenda i Sunndal kommune for Statens Vegvesen.
Med byggingen av den nye tunnelen mellom Fressvika og Jordalsgrenda blir en 4,5 km lang og til dels svært rasutsatt strekning på riksveg 62 erstattet med ny og rassikker veg. NCC har hovedentreprisen på Skrøotunnelen som er 2 250 meter lang. I tillegg bygges det 2 000 meter ny veg i dagen.

Lesundet Skjærgårdspark

Vi rev den gamle hermetikkfabrikken i Åkvikbukta for Pan Origo på Lesund før jul 2006. Nå er vi i full gang med planeringsarbeidet på anleggstomten.
Dette er en storsatsing på turisme. Totalt skal det bygges 12 terrasseleiligheter, og 12 enkeltstående boliger. I tillegg kommer båtanlegg, grøntanlegg og fellesanlegg.

60-årsjubileum

Mekvik Maskin AS har 60-årsjubileum i år (1948 - 2008), og lørdag 23. august hadde vi en markering med ansatte og leverandører. Vi leide M/S Hagbart Waage og dro fra Kristiansund ca kl 13 til Tingvoll Brygge. Vi koste oss på dekk med spekemat og god drikke. Været var helt upåklagelig, med strålende solskinn og vindstille.
Brødrene Hønvik fra Hønvika Sang og Snekkarlag S/A var med oss hele dagen og skapte liv og røre og høy stemning. Middag ventet oss når vi kom frem til Tingvoll etter ca 2,5 time. I løpet av oppholdet ble vi underholdt av Dagny Øiestad med gitar og sang, hun hadde bl.a. med seg Dolly Parton.

Etter en trivelig båttur tilbake til Kristiansund ble vi skysset til Milnbrygga på Gomalandet der Hønvikagjengen spilte opp til dans og vi tilbrakte resten av kvelden.

Alt gikk knirkefritt takket være Dagfinn Larsens agenturer som hjalp oss med arrangementet.

Vestbane øst

På Vestbase i Kristiansund er vi nå godt i gang med entreprisen på infrastrukturen i forbindelse med etablering av nytt industriområde i østområdet.

Atlanten isbane

Vi er i gang med kunstisbanen på Atlanten i Kristiansund, det skal bygges et fullskala skøyteanlegg med en isflate på 11.000 kvadratmeter. Anlegget vil bli liggende helt ut mot Atlanterhavet, bare 50 meter fra badeland som vil bli varmet opp med overskuddsenergi fra kunstisbanen. Anlegget skal også levere varme til ungdomsskolen og idrettshallen som er i samme området.
Den 24. januar 2009 var det offisiell åpning av isbanen.

Pilotveien

Vi jobber med pilotveien over til Dale fra Kvernberget flyplass som innebærer bygging av ca 1600 m veg med offentlige ledninger. Dette arbeidet ble påbegynt i desember 2007 og skal være ferdig i mai/juni 2009.

Djupdalen - Haukabøen

Vi startet i febr/mars -09 arbeidet for tilkomstvegen til Haukabøen fra øst og krysset i Djupdalen.
Fjellskjæringa sør for eksisterende riksveg skal utvides.
Nytt kryss til Djupdalen kommer ca 40 meter øst for dagens kryss.
I forbindelse med dette arbeidet må en garasje flyttes og en rives. Det skal settes opp støyskjermer og støyvoll fra det nye krysset til Djupdalen og fram til tunnelportalen. 

Arbeidet skal etter planen skal være ferdig innen juni. 

Forskjæring Kjervika - Tingvoll

Delentreprise 3 på Rv 70 Øydegard - Bronneset som er en del av StorKrifast.

Delentreprisen består i å sprenge ut forskjæringa for Eikremtunnelen i Kjervika, bygge tilkomstveg til forskjæringa og gjøre klart riggområde for tunnelbygginga.

Gang- og sykkelvei Røvika - Molde

Vi er godt i gang med bygging av ca. 1300 m gang- og sykkelveg langs rv.64 Røvika, i jobben inngår også bygging av ca. 80 m adkomstveg i forbindelse med omlegging av avkjørsel.

Jobben ble avsluttet i slutten av august

Gang- og sykkelvei Løkkemyra - Kristiansund

Vi er i gang med å bygge ny gang- og sykkelvei på Løkkemyra i Kristiansund.
Det er også forgreininger til biltilsynet, Lystrup og Expert. Total lengde ca. 580 meter og med tre opparbeide busslommer.

E39 Høgset - Rv70 Eikrem

Det er inngått et samarbeid mellom AF Betonmast Anlegg Mika ANS og Mekvik Maskin as i forbindelse med bygging av Eikrem- og Høgsettunnelen.
Jobben består blant annet av ny veg på begge sider av Høgsettunnelen og ved Eikremtunnelen.

I Kjervika inngår omlegging av dagens riksveg 70, bygging av et planfritt kryss og tilhørende lokalveger, og forlengelse av eksisterende gang- og sykkelveg. Skal være ferdig i 2012. 

Det skal bygges ny veg på begge sider av Høgsettunnelen og skal være ferdig i juli 2012.

Blakstad-Knutset

Kontrakt med Statens Vegvesen.
E39 i Gjemnes kommune.
Entreprisen omfatter bygging av ca 2 150 meter ny E39. Det skal også bygges 3 100 meter traktorveger, og en ca 300 meter lang forbindelsesveg på Knutset fra dagens E39 og opp til den nye E39. I tillegg skal det bygges en traktorundergang av betong, og et eldre ubebodd hus som ligger i den nye vegtraseen skal rives. Dette inngår også i entreprisen.

Bruhagen, Averøy

Vi vil i månedsskiftet juli/august 2013 starte byggingen av gangvei på strekningen fra Bruhagen barneskole til avkjørsel Steinsvikvatnet.

AUTO 8-8

Det skal være klart for byggearbeidene i løpet av juli.

Røbekk øst, Molde

Arbeidene omfatter bla:
Avløp- og overvannsanlegg hovedsaklig utenfor vei. 
Boring av vann- og avløpsanlegg under riksvei, vann- og avløpsanlegg i eksisterende gangvei på nordsiden av riksveien og noe på sørsiden, stikkledninger for vann og avløp.

Bygg 38 Vestbase

Vi har grunnarbeidene på Bygg 38, Vestbase. Skanska er hovedentreprenør her.

Sidearealer Gjemneslia

Vi skal tilbakeføre sidearealer som er benyttet til anleggsformål.
Arbeidet inkluderer både nybygging og reetablering av driftsveger. Beitearealer skal planeres og ryddes for stein og røtter. I tillegg skal noe beitearealer fulldyrkes .